Общи условия за използване на уебсайт и е-магазин lenzovi.com

I.ПРЕДМЕТ
Чл. 1. (1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „.Лензови“ ЕООД, с ЕИК 201222170 с адрес на регистрация гр. Сливен, кв.Речица  ул. ”Драва ” 19А, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на платформата за електронна търговия lenzovi.ocom , наричана по-долу „lenzovi.com”.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. (1) Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите относно Доставчика:

1. Наименование на Доставчика: „Лензови“ ЕООД

2. Седалище и адрес на управление: България, гр. Сливен, бул.”Банско шосе” 79

3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: България, гр. Сливен, бул.”Банско шосе” 79

4. Данни за кореспонденция: България, гр. Сливен, бул.”Банско шосе” 79, тел. 0887670183, email : office@lenzovi.com

5. Вписване в публични регистри: ЕИК 201222170

6. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 201222170

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

Чл. 3. lenzovi.com e платформа за електронна търговия, достъпна на адрес в интернет https://www.lenzovi.com/, чрез която Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика в платформата стоки, включително следното:

1. Да създават на профил в електронния магазин на Доставчика;

2. Да преглеждат стоките, техните цени, характеристики и условия на доставка;

3. Да сключват с Доставчика договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани в платформата ;

4. Да извършват плащания във връзка със сключените договори чрез платформата lenzovi.com.

Чл. 4. Доставчикът в платформата lenzovi.com организира доставянето на стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват с Доставчика в платформата lenzovi.com договор за покупко-продажба на стоките, на адрес https://www.lenzovi.com/. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика в платформата.

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът в платформата lenzovi.com се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса в платформата стоки. Ползвателите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от променянето на статуса на поръчката на „Приготвена”. Имат възможност да го направят както следва: на телефон 0887670183; на email адрес – office@ lenzovi.com .

(3) Ползвателите заплащат на Доставчика на платформата lenzovi.com възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени в платформата lenzovi.com и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в платформата lenzovi.com при условие, че Доставчикът е потвърдил поръчката.

(4) Разходите по доставката на поръчаните стоки до адрес на територията на Република България или до офис на Еконт се плащат  от клиента / Ползвателя/.

Чл.6 (1) Πoлзвaтeлят и Дocтaвчиĸът ce cъглacявaт, чe вcичĸи изявлeния пoмeждy им във вpъзĸa cъc cĸлючвaнeтo и изпълнeниeтo нa дoгoвopa зa пoĸyпĸo-пpoдaжбa мoгaт дa бъдaт извъpшвaни пo eлeĸтpoнeн път и чpeз eлeĸтpoнни изявлeния пo cмиcълa нa Зaĸoнa зa eлeĸтpoнния дoĸyмeнт и eлeĸтpoнния пoдпиc и чл. 11 oт Зaĸoнa зa eлeĸтpoннaтa тъpгoвия.

(2) Πpeдпoлaгa ce, чe eлeĸтpoннитe изявлeния извъpшeни oт Πoлзвaтeлитe нa caйтa ca извъpшeни oт лицaтa, пocoчeни в дaннитe, пpeдocтaвeни oт Πoлзвaтeля пpи извъpшвaнe нa peгиcтpaция, aĸo Πoлзвaтeлят e въвeл cъoтвeтнoтo имe и пapoлa зa дocтъп.

IV. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА lenzovi.com

Чл. 7. (1) За да използва lenzovi.com за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, с което се счита, че е приел настоящите общи условия.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на Доставчика в платформата lenzovi.com, съобразно посочената в него процедура.

(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните „Регистрация“ Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес. Създава се акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си.

(6)При поръчка без регистрация /като гост/ Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 8. Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика в платформата lenzovi.com, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от доставчиците в платформата lenzovi.com стоки.

Чл. 9. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба на стоките в платформата lenzovi.com по следната процедура:

1. Извършване на регистрация в платформата lenzovi.com и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в платформата;

2. Влизане в системата за извършване на поръчки в платформата lenzovi.com чрез идентифициране с име и парола

3. Избиране на една или повече от предлаганите от доставчиците в платформата lenzovi.com стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка;

4. Избор на стоки от списъка на стоки за покупка на съответните доставчици в платформата lenzovi.com, за които да бъде сключен договор за покупко-продажба;

5. Предоставяне на данни за извършване на доставката;

6. Избор на способ и момент за плащане на цената.

7. Завършване на поръчката.

8. Ползвателят следва да получи мейл потвърждение за направената поръчка.

VI. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 10. (1) Доставчикът и Ползвателите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Ползвателите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.

(2) Доставчикът може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.

(3) Правата на Ползвателите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай, че Ползвателят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.

(4) Ползвателят се съгласява, че по отношение на  стоките  е възможно в доставеното количество да има разлика в обема до 10% в сравнение с поръчаното от Ползвателя.

(5) Доставчикът има право по свое усмотрение да откаже изпълнението на поръчка на Ползвател, за което Доставчикът уведомява в подходящ срок Ползвателя. При вече заплатена онлайн поръчка или по банков път Доставчикът за задължава да възвърне точната сума на Ползвателя.

Чл. 11. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Ползвателят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.

Чл. 12. Ползвателят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка.

VII. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 13. Правилата на настоящия раздел VII от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в lenzovi.com, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.

Чл. 14. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика в платформата lenzovi.com са определени в профила на всяка стока в платформата lenzovi.com.

(2) Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в платформата lenzovi.com в профила на всяка стокa.

(3) Стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките се определя от Доставчика в платформата lenzovi.com и се предоставя като информация на Ползвателите при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба.

(4) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Ползвателя посредством в механизмите в платформата lenzovi.com.

(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й в платформата lenzovi.com преди сключването на договора за покупко-продажба.

(6) Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата lenzovi.com или електронна поща.

Чл. 15. (1) Потребителят се съгласява, че доставчиците в платформата lenzovi.com имат право да приемат авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика в платформата lenzovi.com цената  на стоките преди или в момента на доставката им. Възможностите за заплащане са:

– Наложен платеж (в брой или с карта на куриера)

– Плащане с карта

– Банков превод

Чл. 16. (1) Срокът на доставка на стоката е от 3 /три/  до 5 /пет/ работни дни  от обработването на поръчката.

(2) Ако Доставчикът в платформата lenzovi.com не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми.

VIII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 17. (1) Доставчикът в платформата lenzovi.com може да организира доставката и предаването на стоката на Ползвателя от съответен куриер в определения  срок.

(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът организира доставката и предаването в разумен срок. Ако Доставчикът не успее да организира доставката в посочения срок, същият е длъжен да уведоми предварително Ползвателя.

(3) При отказване на поръчка от Ползвателя, която е платена чрез онлайн метод на плащане, се прилагат процедурите:

1. Ако поръчката е отказана 2 часа преди началото на интервала за изпълнение на поръчката, цялата сума на поръчката ще бъде възстановена от Доставчика.

Чл. 19. (1) Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика .

(2) При огледа има право да върне на момента продукти/стоки, които не отговарят на изискванията му и да му бъде възстановена сумата за тях.

(3) Ако Ползвателят не уведоми Доставчика  съгласно ал. 1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията.

(4) При доставяне на грешен артикул Ползвателя се задължава да я съхранява стоката правилно докато Доставчика организира нейното заменяне или връщане.

Чл. 20. (1) За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата търговската продажба, определени в Търговския закон, Закона за храните и Закона защита на потребителите.

IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 21. (1) Доставчикът в платформата lenzovi.com предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни и Общ регламент за защита на личните данни 2016/679.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът в платформата lenzovi.com ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

(3) Доставчикът в платформата lenzovi.com има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Ползвателя, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това.

(4) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата lenzovi.com има право да събира, съхранява и обработва данни  на Ползвателя или Потребителя при използването на електронния магазин на Доставчика в платформата lenzovi.com само за целите на изпълнението на услугата .

(5) lenzovi.com обработва лични данни на своите клиенти в съответствие с Политиката за поверителност, която е неразделна част от Общите условия.

Чл. 22. (1) Във всеки момент, Доставчикът в платформата lenzovi.com има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът на платформата lenzovi.com има право да приложи обявената „Процедура за изгубени или забравени имена и пароли“, достъпна на адрес: https://www.lenzovi.com/ >вход >забравена парола.Следва да се въведе email адреса, с който е направена регистрацията. На същия ще бъде изпратена нова парола.

X. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 23. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика на платформата lenzovi.com, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Ползватели.

(2) Доставчикът в платформата lenzovi.com и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя в един от следните случаи:

1. след изричното му уведомяване от Доставчика в платформата lenzovi.com и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля или

2. след публикуването им на сайта на Доставчика в платформата lenzovi.com и ако Ползвателят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля;

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика в платформата lenzovi.com, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 24. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес https: //www.lenzoi.com/pages/obshti-uslovia.html заедно със всички допълнения и изменения в тях.

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 25. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика в платформата lenzovi.com се прекратяват в следните случаи:

1. при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

2. по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

3. при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

4. при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

5. в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в платформата lenzovi.com. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

Чл. 26. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва платформата lenzovi.com в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

XII. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 27. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност доставчиците в платформата  lenzovi.com и Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл. 28. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 29. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.

(2) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила.

(3) Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в платформата lenzovi.com.

Чл. 30. (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.